Sekedar LPIK

My photo
Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) Bandung

Saturday, November 6, 2010

Islam Agama Shalih likulli Zaman wa Makan

Oleh HAFIDZ AZHAR

Banyak orang Islam mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang paling benar. karena memang dalam kitab Al-Qur'an itu tertulis "sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Agama Islam".

Rasanya firman Allah ini merupakan alat apologis bagi seluruh umat Islam untuk bukti kongkrit terhadap agama lain. tapi, kebenaran agama Islam itu sendiri sudah menjadikan umat muslim itu sendiri menjadi konservatif. mulai dai aspek keilmuan, aspek sosial bahkan yang paling terpenting aspek ibadah sekalipun.

Psikografi Agama dalam Perspektif Komunikasi

Oleh RIDWAN SANGKAKALA

Ada sebuah kisah menarik tentang pemahaman seseorang seputar agama. terlepas dari apakah agama yang ia yakini itu islam, kristen, hindu, budha, atau bahkan ia yang mengaku tanpa agama.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa kalaupun kita mengaku bertuhan tanpa agama ataupun sebaliknya, pada hakikatnya kita tak akan pernah bisa memisahkan dan berpaling dari keduanya. setiap manusia yakin dengan fitrah ketuhannya, maka dari itu simaklah sedikit refleksi saya perihal agama yang saya maktubkan melalui kisah sederhana di bawah ini:

Menilik Do’a dari Sudut Epistemologi

Oleh RIDWAN RUSTANDI

Do’a merupakan salah satu medium seorang hamba dalam mendekatkan diri terhadap Tuhan yang telah menciptakan diri dan seluruh fungsinya. Do’a dipandang sebagai wujud syukur seseorang terhadap dirinya sendiri, sekaligus menegasikan kesombongan seorang manusia atas segala potensi yang dimiliki olehnya.

Dengan melaksanakan do’a maka manusia menjadi tahu bagaimana kiranya kita bisa memohon anugerah Tuhan di dunia ini. Dan jelas, bagi seluruh umat beragama do’a merupakan elemen penting dalam mengarungi kehidupan.

Friday, November 5, 2010

Abah Yaksa #Part 1

Oleh FAUZAL IHSAN

Hiji mangsa kacaritakeun aya jalma nu katelah Abah Yaksa. Teuing kumaha caritana éta jalma beut disebut yaksa, padahal nalika di tilikan awakna mah teu kaciri rék piwijaksanaeun. Ceuk béja mah éta jalam di babarkeun poé Rebo dina mangsa tujuh welas Agustusan.

Sabaraha poé ti babarna éta jalma, ramana, nu kagungan wasta Sudra maparin jeneng Surup ka manéhna. Lain teu alesan bapana maparin jeneng Surup ka éta budak. Sudra geus ngetrukeun tarékah pikeun néang wasta nu cocog, malahan Sudra geus malakiahan ka dukun néang ngaran nu sapagodos jeung poé mangsa dilahirkeun éta budak. Mangka teu kungsi lila ti borojolna budak tina gua garba ibuna, Sudra maparin wasta Surup. Alesannana surup téh mangrupkeun ngaran nu kacida éndahna, salian ti éta surupp ogé biasa di larapkeun ka panon poé nu geus warna konéng wangkid (kira-kira) jam genep soréan. Surup ogé dilarapkeun ka sakurna perkara nu asup kanu perkara lain, contona ruh nu surup dina raga. Harepan Sudra yén budakna bakal pijadieun jalam suksés, alatan sakabéh pangaweruh, pangabisa, jeung kahadéan bakal nyurup dina diri manéhna.

Umat Islam dan Kesadaran Ekologi yang Minimalis

Oleh AHMAD GIBSON AL-BUSTOMI

“Dan tidaklah aku utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam” (al-anbiya:107)

Tidaklah perlu untuk membuka dan membolak-balik lembaran al-Qur’an untuk memastikan “doktrin” Islam tentang kemestian untuk memperhatikan dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup (alam). Karena, salah satu tujuan utama kehadiran Islam di muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tuhan Itu Differensiasi Bukan Diskriminasi

Oleh RIDWAN RUSTANDI

Pena Pencipta tak pernah salah.....
-Mawlawi, sang Penyair kehidupan-

Prologue
Apakah keadilan itu? adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Apakah kezaliman itu? zalim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Apakah keadilan itu?Engkau siramkan air pada pepohonan.
Apakah kezaliman itu? Engkau siramkan air pada duri.